Hidrobiológiai Tanszék
Studia Odonatologica Hungarica


    A STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA folyamatos sorszámozású, általában 50–100 oldal terjedelmű füzetek formájában megjelenő folyóirat. Célja azoknak a dolgozatoknak a megjelentetése, amelyek valamilyen formában (pl. a téma vagy a szerző révén) kapcsolódnak a magyarországi szitakötő-kutatás bármelyik ágához vagy témájához. A folyóirat szabálytalan időközökben jelenik meg, elsősorban a beérkezett anyagok mennyiségétől függően.
    A folyóirathoz kacsolódó Supplementum-sorozat a nagyobb terjedelmű és átfogó jellegű tematikus dolgozatok közlésére nyújt lehetőséget.
    A folyóirat első 15 évéről, ami az 1–9. füzeteket öleli fel, JAKAB TIBOR készített értékelő összegzést, amelyet az alábbiakban – a füzetek tartalomjegyzékével együtt – közreadunk. A 9. füzet megjelenése óta három újabb füzet (10–12.), s egy supplementum készült el, amelyeknek a tartalomjegyzékét szintén közöljük. Ez az utóbbi három füzet és a supplementum már pdf-formátumban is letölthető.

    STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA is a journal usually published in 50 to 100 page fascicules with continuous numbering. Its objective is to publish papers that are related to any branch or subject of dragonfly research in Hungary either by the subject or the author. The journal comes out irregularly, depending mainly on the number of manuscripts received.
    The Supplement Series associated with the journal allows the publication of more extensive, comprehensive thematic papers.
    An evaluation of the first 15 years of the journal, spanning the fascicles No. 1–9, is given by TIBOR JAKAB. The overview is presented here together with the table of contents for the foregoing fascicles. Since the publication of Fascicle 9 three further ones (10–12) and one supplement have been issued, the contents pages of which are provided as well. These latest three fascicles and the supplement are also accessible for downloading in Portable Document Format (*.pdf).

A "Studia odonatologica hungarica" folyóirat első 15 éve

Immár 15 éve annak, hogy 1993-ban megjelent a Studia odonatologica hungarica 1. füzete. A folyóirat célja a hazai szitakötő-kutatás aktuális eredményeinek, ill. az azzal összefüggő módszertani és elméleti ismereteknek a közreadása. Az eltelt 15 év alatt 9 füzet (összesen 708 oldal terjedelemben) jelent meg. A megjelenés a beérkezett anyagok mennyiségétől (és bizonyára a pénzügyi fedezet meglététől) függően csak többé-kevésbé mondható rendszeresnek. A sorozat füzeteinek megjelenése időrendben a következő: 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 és 2005 (ebben az évben két füzet jelent meg; a 8. és a 9.). A szerkesztőbizottság tagjai: Dévai György (felelős szerkesztő), Dévai István, Kátai János, Kertész György, Miskolczi Margit és Tóth Sándor (szerkesztők).

A megjelent összesen 36 publikáció zöme faunisztikai tárgyú. Ezek a közlemények hazánk számos tájáról szolgáltatnak adatokat, ezáltal jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a szitakötők egyike hazánk legtöbbet kutatott és leginkább ismert előfordulású rovarcsoportjainak. A sorozat faunisztikai adatai az alábbi területekről származnak: Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzet (Dévai és Miskolczi 1993), ET 56 UTM hálónégyzet (Dévai et al. 1993b), Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő között (Bánkuti et al. 1997, Dévai és Miskolczi 1997, Dévai et al. 1997b, Egyed és Krupinszki 1997), Tisza-Bodrog-köze (Dévai és Miskolczi 1998a), Tisza melléke (Tóth 1998), Ölyvös (Dévai és Miskolczi 1999a), Tiszai-Alföld északkeleti része (Olajos és Kiss 1999), Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet és környéke (Huber 1999), Aggteleki Nemzeti Park (Dévai és Miskolczi 1999b, 2000a, Bánkuti et al. 2000), Berek-laposa (Müller et al. 2000), Tisza-mente Tiszabercel és Balsa között (Ambrus et al. 1998, Dévai és Miskolczi 1998b, 2001, Dévai et al. 1998a, Müller et al. 2001), Tisza-tó (Egyed és Krupinszki 2005, Jakab et al. 2005a, 2005b), Boroszló-kerti-Holt-Tisza (Kézér et al. 2005), Boroszló-kerti-hullámtéröblözet (Dévai et al. 2005). Ezek mellett vannak szórványgyűjtések (Ujhelyi 1993, Vass 1998) az ország különböző részeiről, továbbá van egy olyan közlemény (Dévai et al. 1993c), amely az 1987. december 31-ig végzett gyűjtések még nem publikált, de megjelentetésre tervezett dolgozatainak jegyzékét tartalmazza. Külön említésre méltó egy összefoglaló jellegű munka (2. füzet), amely a szitakötő-imágókra vonatkozó összes, 1982-ig megjelent előfordulási adatot bemutatja UTM hálótérképeken (Dévai et al. 1994).

A faunisztikai közlések mellett számos egyéb, főként ökológiai tematikájú cikk is helyet kapott a folyóiratban, amelyek a következő témakörökkel foglalkoznak: az ökológiai állapotfelmérés és minősítés lehetőségei a szitakötő-fauna alapján (Dévai és Miskolczi 1997), egy tiszai (Tiszabercel és Gávavencsellő közötti) hullámtérszakasz természeti állapotának jellemzése és környezetminőségi értékelése (Dévai és Müller 1998), víztértípusonkénti fajösszetétel-előrejelzés és vizsgálati programjavaslat az Aggteleki Nemzeti Park példáján (Dévai és Miskolczi 1999b), a biodiverzitás-monitorozás közösségszintű eredményeinek bemutatása (Dévai és Miskolczi 2000b), ill. értékelési lehetőségeinek alapvetése (Dévai és Miskolczi 2001) a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán végzett vizsgálatok alapján. Külön említést érdemelnek a módszerelméleti és módszertani témájú közlemények (Dévai 1997, Dévai et al. 1993a, 1997a, 1998b, Nagy et al. 2001), amelyek a szélesebb szakmai közvélemény érdeklődésére is számot tarthatnak, hiszen Dévai dolgozatában az imágók mennyiségi felmérésére vonatkozó javaslat, Dévai és munkatársai cikkeiben a faunisztikai adatok közlésének, feldolgozásának és értékelésének, ill. a lelőhelynevek egységesítésének a kérdései, Nagy és munkatársai cikkében pedig egy új mintavételi eszköz és eljárás (Aqualex) felhasználásának lehetőségei nem csak a szitakötőkkel foglalkozók figyelmét kelthetik fel.

A közlemények - egyetlen kivételtől (Nagy et al. 2001 angolul írt cikkétől) eltekintve - magyar nyelvűek, de mindegyik tartalmaz kellően informatív angol nyelvű kivonatot, több pedig részletes angol (Dévai 1997, Dévai et al. 1993a, 1994, 1997a) vagy német (Dévai et al. 1993b) összefoglalást is.

A tudományos publikációk mellett hat - részben vagy egészben odonatológiai tárgyú - szakkönyv bemutatása (1., ill. 3-6 füzetek), a védett szitakötőfajok listáját megjelentető miniszteri rendelet ismertetése (7. füzet), illetve - szakmai hírek címszó alatt - a szitakötők kutatásával kapcsolatos egy-egy doktori disszertáció (8. füzet: Müller Zoltán, 9. füzet: Jakab Tibor) téziseinek anyaga is megjelent, az utóbbiak magyarul és angolul is.

Összegezve a folyóirat erényeit, feltétlenül fontosnak tartom kiemelni, hogy egy ilyen viszonylag szűk szakterülettel foglalkozó publikáció-gyűjtemény - a finanszírozás nehézségei ellenére - ha szabálytalan időközönként is, de folyamatosan megjelenik, és idestova 15 éve létezik. Ez pedig - a szerkesztőbizottság áldozatos munkája mellett - feltétlenül köszönhető mindazoknak a szakembereknek, akik munkájukkal és folyamatos érdeklődésükkel életben tartották, és remélhetőleg a jövőben is életben tartják a folyóiratot.

Idővel talán sor kerülhet az eddig megjelent dolgozatok internetes közlésére is (amit bizonyára sok szakmabeli örömmel fogadna), addig is a sorozat füzetei megrendelhetők és beszerezhetők a következő címen: AGRION 2000 Bt., 4033 Debrecen, Zelizy Dániel u. 18.

(Dr. Jakab Tibor)

STUDIA ODONATOLOGICA HUNGARICA
(Rövidítés: Studia odonatol. hung.)
1-12. füzetek (Fasc. 1-12.) tartalomjegyzéke

(Megjegyzés: a folyóiratról készített szöveges ismertetőben lévő hivatkozások egyértelmű azonosíthatósága érdekében minden közlemény bibliográfiai adatainak végén - szögletes zárójelben - feltüntetjük a szöveges ismertetőben szereplő idézési módot.)

Studia odonatol. hung., Fasc. 1., 1993

Előszó (VARGA ZOLTÁN), 1993. - Studia odonatol. hung. 1: 5-6.

Preface (ZOLTÁN VARGA), 1993. - Studia odonatol. hung. 1: 7-8.

DÉVAI GYÖRGY - DÉVAI ISTVÁN - TÓTHMÉRÉSZ BÉLA - MISKOLCZI MARGIT 1993: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötők (Odonata) példáján. 1. rész: Általános alapelvek. - Studia odonatol. hung. 1: 9-19. [DÉVAI et al. 1993a]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1993: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1981-1985 között végzett szitakötőgyűjtések (Odonata) faunisztikai eredményei. - Studia odonatol. hung. 1: 21-32. [DÉVAI és MISKOLCZI 1993]

DÉVAI GYÖRGY - KÁTAI JÁNOS - MISKOLCZI MARGIT 1993: Az ET 56 UTM hálónégyzetben végzett odonatológiai felmérések faunisztikai eredményei. 1. rész: Előzmények. - Studia odonatol. hung. 1: 33-45. [DÉVAI et al. 1993b]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT - KERTÉSZ GYÖRGY 1993: Program az 1987. december 31-ig végzett magyarországi szitakötőgyűjtések (Insecta: Odonata) korábban még nem közölt imágóadatainak összegyűjtésére, feldolgozására és megjelentetésére. - Studia odonatol. hung. 1: 47-52. [DÉVAI et al. 1993c]

UJHELYI SÁNDOR 1993: Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett szórványgyűjtéseim alapján. - Studia odonatol. hung. 1: 53-61. [UJHELYI 1993]

Könyvismertetések, 1993. - Studia odonatol. hung. 1: 63-66.
[DREYER, W. 1986: Die Libellen. - Gerstenberg Verlag, Hildesheim, 219 pp. (DÉVAI GYÖRGY - p. 63-65.) + MÓCZÁR L. 1990: Rovarkalauz. - Gondolat Kiadó, Budapest, 260 pp., 120 képtábla (DÉVAI GYÖRGY és MISKOLCZI MARGIT - p. 65-66.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 2., 1994

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT - PÁLOSI GABRIELLA - DÉVAI ISTVÁN - HARANGI JÁNOS 1994: A magyarországi szitakötő-imágók (Insecta: Odonata) 1982-ig közölt előfordulási adatainak bemutatása UTM hálótérképeken. - Studia odonatol. hung. 2: 5-100. [DÉVAI et al. 1994]

Studia odonatol. hung., Fasc. 3., 1997

DÉVAI GYÖRGY - DÉVAI ISTVÁN - TÓTHMÉRÉSZ BÉLA - MISKOLCZI MARGIT 1997: A faunisztikai adatok értékelésének módszerelméleti és módszertani kérdései a szitakötők (Odonata) példáján. 2. rész: Az alapreferenciák gyűjtése és értékelése. - Studia odonatol. hung. 3: 5-20. [DÉVAI et al. 1997a]

DÉVAI GYÖRGY 1997: Javaslat a szitakötők (Odonata) imágóinak mennyiségi felmérésére. - Studia odonatol. hung. 3: 21-33. [DÉVAI 1997]

EGYED MÓNIKA - KRUPINSZKI LÁSZLÓ 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 3: 35-41. [EGYED és KRUPINSZKI 1997]

BÁNKUTI KÁROLY - DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1997: Exuviumadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 3: 43-47. [BÁNKUTI et al. 1997]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT - KÁTAI JÁNOS 1997: Imágóadatok a Tisza-mente Tiszabercel és Gávavencsellő közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 3: 49-61. [DÉVAI et al. 1997b]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1997: A Tiszabercel és Gávavencsellő közötti Tisza-hullámtér ökológiai állapotfelmérése és minősítése a szitakötő-fauna (Odonata) alapján. - Studia odonatol. hung. 3: 63-81. [DÉVAI és MISKOLCZI 1997]

Könyvismertetés, 1997. - Studia odonatol. hung. 3: 83-84.
[GIBBONS, R.B. 1986: Dragonflies and damselflies of Britain and Northern Europe. - The Hamlyn Publishing Group Limited, Twickenham, 144 pp. (JAKAB TIBOR - p. 83-84.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 4., 1998

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1998: Adatok a Tisza-Bodrog-köze szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 5-10. [DÉVAI és MISKOLCZI 1998a]

TÓTH SÁNDOR 1998: Adatok a Tisza mellékének szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett gyűjtéseim alapján. - Studia odonatol. hung. 4: 11-44. [TÓTH 1998]

VASS IMRE 1998: Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett szórványgyűjtéseim alapján. - Studia odonatol. hung. 4: 45-51. [VASS 1998]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1998: Előzetes adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 53-63. [DÉVAI és MISKOLCZI 1998b]

AMBRUS ANDRÁS - BÁNKUTI KÁROLY - CSÁNYI BÉLA - GULYÁS PÁL - JUHÁSZ PÉTER - KOVÁCS TIBOR 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 65-72. [AMBRUS et al. 1998]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT - OLAJOS PÉTER 1998: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának (MNBM Program, Pilot Projekt) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 4: 73-82. [DÉVAI et al. 1998a]

DÉVAI GYÖRGY - MÜLLER ZOLTÁN 1998: A Tiszabercel és Gávavencsellő közötti Tisza-hullámtér természeti állapotának jellemzése és környezetminőségi értékelése. - Studia odonatol. hung. 4: 83-97. [DÉVAI és MÜLLER 1998]

DÉVAI GYÖRGY - SZILÁGYI GÁBOR - KISS BÉLA - OLAJOS PÉTER 1998: Javaslat a lelőhelynevek egységesítésére a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 4: 99-110. [DÉVAI et al. 1998b]

Könyvismertetés, 1998. - Studia odonatol. hung. 4: 111-112.
[BELLMANN, H. 1993: Libellen: beobachten - bestimmen. - Naturbuch Verlag, Augsburg, 274 pp. (BÁRDOSI ERIKA - p. 111-112.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 5., 1999

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1999: Adatok az Ölyvös szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 5-13. [DÉVAI és MISKOLCZI 1999a]

OLAJOS PÉTER - KISS BÉLA 1999: Adatok a Tiszai-Alföld északkeleti részének szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 15-28. [OLAJOS és KISS 1999]

HUBER ATTILA 1999: Adatok a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet és környéke szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 29-46. [HUBER 1999]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 1999: Tényfeltárás és előrejelzés az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájáról (Insecta: Odonata). - Studia odonatol. hung. 5: 47-65. [DÉVAI és MISKOLCZI 1999b]

Könyvismertetés, 1999. - Studia odonatol. hung. 5: 67-68.
[McGEENEY, A. 1986: A complete guide to British dragonflies. - Jonathan Cape Ltd, London, X+133 pp. (SZABÓ ILDIKÓ - p. 67-68.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 6., 2000

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján. - Studia odonatol. hung. 6: 5-19. [DÉVAI és MISKOLCZI 2000a]

BÁNKUTI KÁROLY - DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2000: Adatok az Aggteleki Nemzeti Park és a hozzá tartozó területek szitakötő-faunájához (Odonata) az exuviumok felmérése alapján. - Studia odonatol. hung. 6: 21-25. [BÁNKUTI et al. 2000]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2000: A szitakötőkkel (Odonata) végzett közösségszintű biodiverzitás-monitorozás eredményei a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 6: 27-54. [DÉVAI és MISKOLCZI 2000b]

MÜLLER ZOLTÁN - SZÁLLASSY NOÉMI - JAKAB TIBOR - BÁRDOSI ERIKA 2000: Adatok a Berek-laposa (Sárospatak) szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 6: 55-68. [MÜLLER et al. 2000]

Könyvismertetés, 2000. - Studia odonatol. hung. 6: 69-72.
[STERNBERG, K. - BUCHWALD, R. (bearb. und hrsg.) 1999: Die Libellen Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil; Kleinlibellen (Zygoptera). - Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, 468 pp. (DÉVAI GYÖRGY - p. 69-72.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 7., 2001

NAGY, S. - DÉVAI, GY. - DELAUNE, R.D. - DÉVAI, I. - KISS, B. - GRIGORSZKY, I. 2001: Aqualex: sampling device for quantitative collection of macroscopic organisms in densely vegetated emergent and/or submerged aquatic environments. - Studia odonatol. hung. 7: 5-11. [NAGY et al. 2001]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2001: Alapvetés a szitakötőkkel (Insecta: Odonata) végzett hosszú távú biodiverzitás-monitorozáshoz a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszán (MNBM Program, Pilot Projekt). - Studia odonatol. hung. 7: 13-37. [DÉVAI és MISKOLCZI 2001]

MÜLLER ZOLTÁN - JAKAB TIBOR - SZÁLLASSY NOÉMI 2001: Adatok a Tisza-mente Tiszabercel és Balsa közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 7: 39-58. [MÜLLER et al. 2001]

Miniszteri rendelet ismertetése, 2001. - Studia odonatol. hung. 7: 59-60.
[A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V.9.) KöM rendelete a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről. - Magyar Közlöny 2001/53: 3446-3511. (DÉVAI GYÖRGY és MÜLLER ZOLTÁN - p. 59-60.)]

Studia odonatol. hung., Fasc. 8., 2005

EGYED MÓNIKA - KRUPINSZKI LÁSZLÓ 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 8: 5-27. [EGYED és KRUPINSZKI 2005]

DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT - KÁTAI JÁNOS - JAKAB TIBOR - MÜLLER ZOLTÁN 2005: Alapvetés a Boroszló-kerti-hullámtéröblözet szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 8: 29-44. [DÉVAI et al. 2005]

KÉZÉR KRISZTINA - MÓRA ARNOLD - MÜLLER ZOLTÁN - OLAJOS PÉTER 2005: Adatok a Boroszló-kerti-Holt-Tisza szitakötő-faunájához (Odonata). - Studia odonatol. hung. 8: 45-55. [KÉZÉR et al. 2005]

Szakmai hírek, 2005. - Studia odonatol. hung. 8: 57-72.
[MÜLLER Z. 2001: Szitakötő-fajegyüttesek tér- és időbeli változásainak szünbiológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. & Ecological analysis of spatial and temporal changes in dragonfly species assemblages. Ph.D. theses. - Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar & Manuscript. University of Debrecen, Faculty of Natural Sciences, Debrecen, 11 pp.] [Szakmai hírek 2005a]

Studia odonatol. hung., Fasc. 9., 2005

JAKAB TIBOR - MÜLLER ZOLTÁN - DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötő-faunájához (Odonata) az 1998-1999. évi gyűjtések és megfigyelések alapján. - Studia odonatol. hung. 9: 5-31. [JAKAB et al. 2005a]

JAKAB TIBOR - MÜLLER ZOLTÁN - DÉVAI GYÖRGY - MISKOLCZI MARGIT 2005: Adatok a Tisza-tó és környéke szitakötő-faunájához (Odonata) a 2000-2004. évi gyűjtések és megfigyelések alapján. - Studia odonatol. hung. 9: 33-55. [JAKAB et al. 2005b]

Szakmai hírek, 2005. - Studia odonatol. hung. 9: 57-74.
[JAKAB T. 2005: A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötő-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése. Doktori (PhD) értekezés tézisei. & Comparative investigation of the dragonfly assemblages (Insecta: Odonata) of the Reservoir Tisza-tó and Middle-Tisza. Ph.D. theses. - Kézirat. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar & Manuscript. University of Debrecen, Faculty of Natural Sciences, Debrecen, 17 pp.] [Szakmai hírek 2005b]

Studia odonatol. hung., Fasc. 10., 2009, 148 pp. (A kötet innen letölthető)

BÁNKUTI KÁROLY 2009: Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett szórványgyűjtéseim alapján [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of Hungary according to my scatter-collections by December 31, 1987]. – Studia odonatol. hung. 10: 5–10.

MÜLLER ZOLTÁN – MÁTYUS BALÁZS ISTVÁN 2009: A Tisza magyarországi és a főbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszán 2004-ben végzett két vizsgálatsorozat odonatológiai eredményei [Odonatological results of the two investigation series in 2004 on the Hungarian reach of River Tisza and its major tributaries near their confluences to the mainstream]. – Studia odonatol. hung. 10: 11–20.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2009: A Lónyay-főcsatorna 2003. évi hidroökológiai állapotfelmérésének odonatológiai eredményei [Odonatological results of the hydroecological state estimation at the main canal Lónyay-főcsatorna in 2003]. – Studia odonatol. hung. 10: 21–38.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT – JAKAB TIBOR – CSÉPES EDUÁRD – MÁDI PÉTER PÁL – MÁTYUS BALÁZS ISTVÁN – SCHMIDT ATTILA 2009: Adatok a Tisza-mente szitakötő-faunájához (Odonata) [Faunistical data on dragonflies (Odonata) along the River Tisza]. – Studia odonatol. hung. 10: 39–55.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT – WITTNER ILONA 2009: A felső-Tisza-vidéki holtmedrek 2003. évi állapotfelmérésének odonatológiai eredményei [Odonatological results of the state estimation on the backwaters of the Upper-Tisza-Region (NE-Hungary) in 2003]. – Studia odonatol. hung. 10: 57–70.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT – JAKAB TIBOR – WITTNER ILONA 2009: Adatok 11 felső-Tisza-vidéki holtmeder szitakötő-faunájához (Odonata) [Faunistical data on dragonflies (Odonata) from 11 backwaters of the Upper-Tisza-Region (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 10: 71–89.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT – JAKAB TIBOR 2009: A Bodrogközben végzett 2006. évi odonatológiai felmérések eredményei [Results of the odonatological surveys in the landscape Bodrogköz in 2006]. – Studia odonatol. hung. 10: 91–114.

VASS IMRE 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) újabb előfordulása Magyarországon [A new occurrence of Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) in Hungary]. – Studia odonatol. hung. 10: 115–119.

VASS IMRE – SZILÁGYI GÁBOR 2009: A Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) Magyarországon [Hemianax ephippiger (BURMEISTER, 1839) in Hungary]. – Studia odonatol. hung. 10: 121–130.

Doktori (PhD) tézisek 2009 (SZÁLLASSY M. NOÉMI) [Doctoral (PhD) theses (N.M. SZÁLLASSY)]. – Studia odonatol. hung. 10: 131–145.

Szakmai hírek 2009 (MAGYAR CHIRODON Alapítvány) [Professional informations (HUNGARIAN CHIRODON Foundation)]. – Studia odonatol. hung. 10: 147–148.

Studia odonatol. hung., Fasc. 11., 2010, 100 pp. (A kötet innen letölthető)

TÓTH SÁNDOR 2010: Adatok Hejőbába és környéke szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna from the settlement Hejőbába and its surroundings]. – Studia odonatol. hung. 11: 5–18.

TÓTH SÁNDOR 2010: Adatok a Tiszatarjáni-Holt-Tisza szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna from the backwater Tiszatarjáni-Holt-Tisza]. – Studia odonatol. hung. 11: 19–28.

TÓTH SÁNDOR 2010: Adatok a Mártélyi Tájvédelmi Körzet szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna in the Landscape Protection District of Mártély (S-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 11: 29–38.

TÓTH SÁNDOR 2010: Adatok a Velencei-tó szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the shallow lake Velencei-tó]. – Studia odonatol. hung. 11: 39–51.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2010: A Barcsi Borókás Tájvédelmi Körzetben 1987-ben végzett szitakötőgyűjtések (Odonata) eredményei [Results of the dragonfly (Odonata) collection carried out in the Juniper Woodland Landscape Protection District of Barcs (SW-Hungary) in 1987]. – Studia odonatol. hung. 11: 53–59.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2010: Adatok a Drávamelléki-síkság szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of a South-West-Hungarian flatland region (Drávamelléki-síkság)]. – Studia odonatol. hung. 11: 61–68.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2010: Adatok a Zselic szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of a South-West-Hungarian hilly region (Zselic)]. – Studia odonatol. hung. 11: 69–76.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2010: Adatok a Mecsek-vidék és a Villányi-hegyvidék szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of two South-West-Hungarian mountain areas (Mecsek-vidék and Villányi-hegyvidék)]. – Studia odonatol. hung. 11: 77–83.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2010: Adatok a Balaton és környéke szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the shallow lake Balaton and its surroundings]. – Studia odonatol. hung. 11: 85–92.

A szitakötőkről – Túl az odonatológián 2010 (Tiszavirág, KEREZSI GRÉTA fabulája) [About dragonflies – Beyond odonatology (Tiszavirág, Fable by G. KEREZSI)]. – Studia odonatol. hung. 11: 93–94.

Szakmai hírek 2010 (Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány 2009. évi tevékenységéről; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére) [Professional information (Public report about the activity of the HUNGARIAN CHIRODON Foundation in 2009; Competition announcement for the secondary school students; Competition announcement for the BSc, MSc and PhD students)]. – Studia odonatol. hung. 11: 95–100.

Studia odonatol. hung., Fasc. 12., 2011, 96 pp. (A kötet innen letölthető)

SZALAY PETRA ÉVA – GYULAVÁRI HAJNALKA ANNA – SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF – MISKOLCZI MARGIT – CSERHÁTI CSABA – DÉVAI GYÖRGY 2011: A zöld légivadász (Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840) négy északkelet-magyarországi populációból származó hím imágóinak összehasonlító morfometriai elemzése [Comparative morphometric analysis of male adults of small red-eyed damselfly (Erythromma viridulum CHARPENTIER, 1840) collected from four North-East Hungarian populations]. – Studia odonatol. hung. 12: 5–32.

TÓTH SÁNDOR 2011: Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett szórványgyűjtéseim alapján [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of Hungary according to my scatter-collections by December 31, 1987]. – Studia odonatol. hung. 12: 33–46.

DÉVAI GYÖRGY 2011: A Természettudományi Múzeum munkatársai által a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási programja keretében gyűjtött szitakötők (Odonata) faunisztikai adatai [Data on the dragonfly (Odonata) fauna collected by the staff of the Hungarian Natural History Museum in course of the Hortobágy National Park research programme]. – Studia odonatol. hung. 12: 47–54.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2011: Adatok a Hortobágy szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the landscape Hortobágy]. – Studia odonatol. hung. 12: 55–64.

FARKAS ANNA – JAKAB TIBOR 2011: Adatok a Felső-Tisza-vidék szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the landscape Felső-Tisza-vidék (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 12: 65–75.

Doktori (PhD) tézisek (NAGY H. BEÁTA) 2011 [Doctoral (Ph.D.) theses (B.H. NAGY)]. – Studia odonatol. hung. 12: 77–92.

Könyvismertetés – Book review 2011 [BROOKS, S. (edit.) 2010: Field guide to the dragonflies and damselflies of Great Britain and Ireland. 4th revised edition. – British Wildlife Publishing, Gillingham, 160 pp. – SZALAY PETRA ÉVA]. – Studia odonatol. hung. 12: 93–95.

Studia odonatol. hung., Fasc. 13., 2011, 112 pp. (A kötet innen letölthető)

VAJDA CSILLA – SZABÓ LÁSZLÓ JÓZSEF – MISKOLCZI MARGIT – DÉVAI GYÖRGY 2011: A foltosszárnyjegyű rabló [Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)] egy északkelet-magyarországi imágópopulá-ciójának morfometriai felmérése [The morfometry of adult Southern Emerald Damselfly [Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798)] based on the study of a population in North-East Hungary]. – Studia odonatol. hung. 13: 5–25.

TÓTH SÁNDOR – CSIBY MÁRIA – AMBRUS ANDRÁS 2011: Adatok a Nyugat-magyarországi-peremvidék szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the landscape Nyugat-magyarországi-peremvidék (W-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 27–48.

ROZNER GYÖRGY 2011: Adatok Magyarország szitakötő-faunájához (Odonata) az 1987. december 31-ig végzett szórványgyűjtéseim alapján [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of Hungary according to my scatter-collections by December 31, 1987]. – Studia odonatol. hung. 13: 49–54.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2011: Adatok a Bereg–Szatmári-síkság szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the landscape Bereg–Szatmári-síkság (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 55–61.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2011: Adatok a Báb-tava és a Nyíres-tó szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna from the bogs Báb-tava and Nyíres-tó (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 63–70.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2011: Adatok a Nyírség szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the landscape Nyírség (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 71–80.

DÉVAI GYÖRGY – MISKOLCZI MARGIT 2011: Adatok Bátorliget szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna in the surroundings of the settlement Bátorliget (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 81–88.

FARKAS ANNA – JAKAB TIBOR 2011: Adatok a Borsodi-Tisza-hullámtér szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the floodplain area Borsodi-Tisza-hullámtér (NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 13: 89–96.

A szitakötőkről – Túl az odonatológián/About dragonflies – Beyond odonatology 2011 (Bélyegblokk: Biodiverzitás éve 2010) [(Stamp-block: 2010 Year of biodiversity)]. – Studia odonatol. hung. 13: 97–98.

Könyvismertetés/Book review 2011 [KALKMAN, V.J. – BOUDOT, J-P. – BERNARD, R. – CONZE, K-J. – DE KNIJF, G. – DYATLOVA, E. – FERREIRA, S. – JOVIĆ, M. – OTT, J. – RISERVATO, E. – SAHLÉN, G. (comp.) 2010: European red list of dragonflies. – Publications Office of the European Union, Luxembourg, VIII + 28 pp. – JAKAB TIBOR]. – Studia odonatol. hung. 13: 99–104.

Szakmai hírek/Professional information 2011 (Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány 2010. évi tevékenységéről; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére) [(Public report about the activity of the HUNGARIAN CHIRODON Foundation in 2009; Competition announcement for the secondary school students; Competition announcement for the BSc, MSc and PhD students)]. – Studia odonatol. hung. 13: 105–111.

Studia odonatol. hung., Fasc. 14., 2012, 116 pp. (A kötet innen letölthető)

NAGY ZS. – VAJDA CS. – SZABÓ L.J. – MISKOLCZI M. – DÉVAI GY. 2012: A réti rabló (Lestes dryas KIRBY, 1890) hím és nőstény imágóinak morfometriai felmérése [The morphometry of male and female adults of the scarce emerald damselfly (Lestes dryas KIRBY, 1890)]. – Studia odonatol. hung. 14: 5–25.

HORVÁTH G. – MÁRTON J. 2012: Adatok a Tisza-mente Csongrád és Röszke közötti szakaszának szitakötő-faunájához (Odonata) [Faunistical data on dragonflies (Odonata) from the inundation area of River Tisza between Csongrád and Röszke]. – Studia odonatol. hung. 14: 27–36.

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – JAKAB T. 2012: Adatok a Nagy-morotva (Rakamaz és Tiszanagyfalu) szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the backwater Nagy-morotva (Rakamaz and Tiszanagyfalu, NE-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 14:37–48.

DÉVAI GY. – MISKOLCZI M. – DÉVAI E. 2012: Adatok a Bükk-vidék szitakötő-faunájához (Odonata) az imágók felmérése alapján [Data on the dragonfly (Odonata) fauna of the geographical region Bükk-vidék (N-Hungary) based on a survey of adults]. – Studia odonatol. hung. 14: 49–64.

DÉVAI GY. 2012: A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai által a Bükki Nemzeti Park kutatási programja keretében gyűjtött szitakötők (Odonata) faunisztikai adatai [Data on the dragonfly (Odonata) fauna collected in course of the Bükk National Park research programme by the specialists of the Hungarian Natural History Museum]. – Studia odonatol. hung. 14: 65–71.

VIZSLÁN T. 2012: Adatok Sajóbábony környékének szitakötő-faunájához (Odonata) [Data on the dragonfly (Odonata) fauna from the surroundings of the settlement Sajóbábony (N-Hungary)]. – Studia odonatol. hung. 14: 73–79.

KIS O. – VAJDA CS. – KÉZÉR K. – SZABÓ L.J. – MISKOLCZI M. – CSERHÁTI CS. – GYULAVÁRI H.A. – DÉVAI GY. 2012: A nagy foltosrabló [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] egy magyarországi szikes vízi imágópopulációjának morfometriai jellemzése [Morphometric study of an adult dark emerald damselfly [Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)] population from a Hungarian alcaline pond]. – Studia odonatol. hung. 14: 81–102.

A szitakötőkről – Túl az odonatológián (DÉVAI GY.: Gondolatok egy elmaradt kiállítás kapcsán) [About dragonflies – Beyond odonatology (DÉVAI, GY.: Thoughts in connection with a cancelled exhibition)]. – Studia odonatol. hung. 14: 103–107.

Szakmai hírek (Közhasznúsági jelentés a MAGYAR CHIRODON Alapítvány 2011. évi tevékenységéről; Pályázati felhívás tiszafüredi középiskolák tanulói részére; Pályázati felhívás BSc, MSc és PhD hallgatók részére) [Professional information (Public report about the activity of the HUNGARIAN CHIRODON Foundation in 2011; Competition announcement for the secondary school students; Competition announcement for the BSc, MSc and PhD students)]. – Studia odonatol. hung. 14: 109–116.

Studia odonatol. hung., Suppl. 1., 2010, 124 pp. (A kötet innen letölthető)

Előszó – Preface 2010 (SZABÓ JÓZSEF) . – Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 5–8.

LAJTER IBOLYA – MÓRA ARNOLD – GRIGORSZKY ISTVÁN – NAGY SÁNDOR ALEX – DÉVAI GYÖRGY 2010: A Tisza magyarországi és a főbb mellékfolyók torkolatközeli szakaszának jellemzése vízi makroszkopikus gerinctelen állatközösségekkel [Characterization of the Hungarian section of River Tisza and its major tributaries near their confluences to the mainstream on the basis of aquatic macroinvertebrate communities]. – Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 9–122.

Szakmai hírek – Professional information 2010 (Trans-Tisa Hydroecological Scientific Cooperation Network). – Studia odonatol. hung., Suppl. 1: 123–124.

vissza